OPEN CALL: KONSCHTOUR 2023 (10e EDITION)

OPEN CALL: KONSCHTOUR 2023 (10e EDITION)

ViArt asbl
jan. 16 2023

Opruff - Appel à candidatures - Open Call - Aufruf

10. Editioun vum / 10e édition du / 10th edition of / 10 Edition des

Veiner KonschTour 2023

28.5.23 - 29.5.23

Du bass e Kënschtler oder eng Kënschtlerin aus Lëtzebuerg oder der Groussregion an hues Loscht um KonschTour mat auszestellen? Da schéck eis Deng Bewerbung mat Vita a Portfolio eran bis de 15.2.23 op op viart@viart.lu. Betreff: „Open Call KonschTour 2023“. Weider Infos op: https://viartvianden.wixsite.com/viart/konschtour

Tu es un(e) artiste luxembourgeois(e) ou de la grande région et tu souhaites exposer au KonschTour 2023? Alors envoye-nous ta candidature avec CV et portfolio avant le 15.2.23 à viart@viart.lu. Objet : "Appel ouvert KonschTour 2023". Plus d'informations sur : https://viartvianden.wixsite.com/viart/konschtour

You are an artist from Luxembourg or the greater region and would like to exhibit at the KonschTour? Then send us your application with CV and portfolio by 15.2.23 to viart@viart.lu. Subject: "Open Call KonschTour 2023". Further information at: https://viartvianden.wixsite.com/viart/konschtour

Du bist KünstlerIn aus Luxemburg oder der Großregion und möchtest auf der KonschTour ausstellen? Dann sende uns Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Portfolio bis zum 15.2.23 an viart@viart.lu. Betreff: „Open Call KonschTour 2023“. Weitere Informationen unter: https://viartvianden.wixsite.com/viart/konschtour

de Comité vun ViArt a.s.b.l. / le comité de ViArt a.s.b.l. / the ViArt a.s.b.l. committee / der Vorstand von ViArt a.s.b.l.

Document