Opruff un d’Künstler - Erëffnung vun der Villa Collart

Date limite de candidature Déi éischt déi sech melle si vir
Villa Collart

Am Kader vun der Aweihung vun der renovéierter Villa Collart
zu Stengefort, déi viraussiichtlech fir Ufank Hierscht 2018 geplangt ass, a wou sech och eng Konscht-Galerie wäert dra befannen, gëtt d’Gemeng Stengefort de Künstler d’Méiglechkeet fir gratis 1 selwergemaachent Konschtwierk zu där Geleeënheet do auszestellen a falls gewënscht och kënnen zum Verkaaf unzebidden.

Critères de sélection

Dofir maache mir elo schonns en Opruff un all Künstler aus der Gemeng Stengefort, mee awer och un di Künstler aus der Regioun fir dass genug Zäit ass, fir nach eventuell e neit Konschtwierk kënnen ze erschafen. Dat kann en Tableau, eng Zeechnung, eng Foto, eng Skulptur, oder soss iergend e Konschtwierk sinn, just et dierf net zevill grouss sinn, well dee Moment just 2 Zëmmere vun der Konscht-Galerie heivir kënne genotzt ginn.


Informations supplémentaires

Bass Du un eiser gratis Offer interesséiert a wëlls Däi Konschtwierk dann ausstellen, da mell Dech beim Service Relations publiques vun der Gemeng Stengefort per E-mail
service-pr@steinfort.lu wous Du eis kuerz beschreiws welcht Konschtwierk dass Du ausstelle wëlls a wéi grouss et ass. Déi éischt déi sech melle si vir, well d’Plaze begrenzt sinn! Bei Froe kanns Du gär uruffen um Tel. : 399 313 – 210.

 

<  Retour Top